Skjern Kristne FriskoleEvaluering og tilsynFrihed og folkestyre

Frihed og folkestyre

Eleverne forberedes til at leve i et samfund med frihed og folkestyre er et fælles anliggende mellem hjem, skole, fritidstilbud, medier, politikere osv

Frihed og folkestyre

At eleverne forberedes til at leve i et samfund med frihed og folkestyre er et fælles anliggende mellem hjem, skole, fritidstilbud, medier, politikere osv. Skolen alene kan ikke sikre dette, men som skole kan vi yde et kvalificeret bidrag, bl.a. ved at lade eleverne opleve frihed og demokratiske beslutningsprocesser i praksis, når de er på skolen.

Begrebet ”frihed”:

Den totale frihed findes ikke. Frihed læner sig altid op ad sin modsætning bundethed, ufrihed, tvang o. lign.

Eksempler: Frihed til at forbruge kan betyde bundethed til det materielle.

Frihed til at nyde alkohol kan medføre afhængighed af alkohol.

Frihed til at afgive sin stemme betyder forpligtelse til at tage ansvar for det samfund, man lever i, bl.a. ved at overholde de love, de valgte vedtager.

Frihed og ansvar hænger sammen. Den enkeltes frihed rækker kun så langt, at den ikke medfører skade på personen selv, eller fællesskabet. I et frit samfund er det desuden helt afgørende, at den enkelte påtager sig ansvar for fællesskabet og helheden; ellers kan friheden ikke bestå.

På Skjern Kristne Friskole vil vi gennem diskussion og praksis bevidstgøre eleverne om og lade dem tage stilling til disse aspekter af begrebet frihed, herunder de dilemmaer og begrænsninger, frihed indebærer.

 

Begrebet ”folkestyre”

Folkestyre består ikke alene i folkets ret til at bestemme/vælge, hvem der skal have flertallet og besidde magten i et demokratisk samfund. Et sandt folkestyre må kendetegnes ved, at der tages udstrakte mindretalshensyn, og at der er frihed til at tænke, tro, tale og handle efter overbevisning og samvittighed. Et folkestyre må tillige kendetegnes ved, at folket rustes til at tage aktivt del i samfundslivet og dets beslutningsprocesser.

På Skjern Kristne Friskole vil vi gennem diskussion og praksis bevidstgøre eleverne om og lade dem tage stilling til, hvad begrebet ”folkestyre” indeholder og indebærer. Desuden vil vi tilstræbe, at eleverne gennem den praksis, de møder og tager del i på skolen, bliver i stand til at blive aktive og konstruktive samfundsborgere i et demokratisk samfund.

Det er Skjern Kristne Friskoles eksplicitte mål at sikre, at eleverne forberedes til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. 

Hvordan arbejder vi med det på SKF?

Følgende er en ikke udtømmende liste over, hvordan der i praksis bliver arbejdet med at uddanne vores elever til at forstå begrebet frihed og tage del i demokrati og folkestyre på SKF

 

1. Medansvarlighedsundervisning (MAS) 0.-6. årgang og MOT – 7.-9. årgang.

En halv lektion ugentlig på alle klassetrin anvendes på forskellige tiltag for at eleverne i praksis lærer at tage ansvar/medansvar for det, der foregår i og uden for skolen. Her arbejdes der med emner som mobning, sprog/kropssprog, venskab, fællesskab, ordentlighed, samværsregler, tillid, osv. Desuden arbejdes der med elevers selvværd og selvtillid set i relation til den perfekthedskultur, eleverne er en del af – bl.a. i kraft er deres brug af sociale medier.

Mål: at eleverne gennem arbejdet med disse emner opøves i at vise hensyn til hinanden, forstå andres måder at tænke og handle på samt blive bevidste om, at de forskellige former for adfærd har positive eller negative konsekvenser for én selv og/eller fællesskabet – alt sammen forudsætninger for, at frihed og folkestyre kan fungere.

 

2. Klassemøder

Som en del af MAS-undervisningen afholdes klassemøder, hvor der laves dagsorden, vælges ordstyrer og laves referat.

Mål: at eleverne via klassemøderne opnår færdigheder i at få demokrati til at fungere i praksis.

 

3. Arbejdsformer og metoder

Mål: at eleverne gennem forskellige arbejdsmetoder og –former, tilegner sig evner til at lytte til andre, at se tingene fra forskellig vinkel og tage stilling på baggrund af tilegnet baggrundsviden.

 

4. Historie-/samfundsfagsundervisning

Eleverne i 8. og 9. kl. arbejder hvert år med lovgivningsprocessen i praksis og søger deltagelse i det årlige Ungdomsparlament. Elever fra skolen er flere gange blevet udtaget til at deltage. I forbindelse med Folketingsvalg og valg til Regionsråd og kommunalbestyrelser arrangeres debatter og afstemninger for de ældste elever.

Mål: at eleverne forberedes til at kunne deltage kvalificeret og aktivt i selve folkestyret og erhverver sig viden om og erfaring i lovgivnings- og beslutningsprocesser.

 

5. Kristendomsundervisningen

I kristendommen er begrebet ”frihed” meget centralt, hvilket op gennem historien har haft stor indflydelse på lovgivningen, herunder grundloven.

Mål: At eleverne får viden om, hvad det, at Danmark defineres som et kristent land, kan have af betydning for vores folkestyre, herunder friheden til at tro, tænke og tale efter egen overbevisning og i respekt for vores medmennesker.

 

6.  Undervisning generelt

Mål: at eleverne, når det er muligt og relevant, tages med på råd når det gælder indhold i og gennemførelse af undervisningen for derigennem at gøre dem fortrolige med det forhold, at de selv og ikke kun læreren er ansvarlig for egen og andres udbytte af undervisningen.

 

7. Elevrådsarbejde

4.– 9. klasserne vælger elevråd og afholder flere elevrådsmøder årligt. De øvrige klasser kan via klassemøderne foreslå elevrådet diverse tiltag.

Mål: at eleverne erfarer, at en aktiv og konstruktiv indsats betyder, at man kan få indflydelse og være med til at præge skolen/samfundet i den retning, man finder rigtig.

 

8. Evaluering

Mål: gennem brugerundersøgelser og evaluering af skolens samlede virksomhed samt via skolens tilsynsførende at få løbende feed-back på skolens arbejde med at forberede eleverne til frihed og folkestyre.

 Rev. febr. 2023