Forventninger

Vi har forventninger til vores elever, men også til dig som forældre. Læs mere om hvad vi forventer af vores elevers forældre. 

Forventninger til forældre på Skjern Kristne Friskole

Tak for den tillid I, som forældre har vist ved at vælge SKF til jeres barn. Vi glæder os til samarbejdet med jer!

Som forældre kan I forvente, at vi på skolen til stadighed arbejder ud fra skolens vision og mission, som lyder:

Vi ønsker i samarbejde med forældrene at styrke det enkelte barns mod på livet, idet vi gør os umage for at:

 • give den bedste undervisning
 • videregive det bedste budskab – om kristen tro og håb
 • skabe den bedste hverdag i et respektfuldt fællesskab

Det, vi med andre ord kalder for ”Barnets bedste skole”

For at kunne skabe en god hverdag for alle med samvær, læring, kreativitet og rummelighed, må der være et godt, tillidsfuldt og loyalt samarbejde mellem medarbejdere og forældre om dette, hvor vi trækker i samme retning. – også når vi ind indimellem er uenige eller begår fejl.

I det følgende præciseres skolens forventninger til hjemmet

Målsætninger og værdier

 • Støtte og opbakning til skolens målsætning og skolens værdier.
 • Loyalitet over for skolens kristne grundlag samt måden, det kommer til udtryk på i det daglige.
 • At ansvaret for opdragelse og undervisning er fælles, dog sådan, at forældre påtager sig hovedansvaret for elevernes opdragelse, mens skolen har hovedansvaret for undervisningen.

Praktiske forhold

 • At jeres barn hver dag har en sund og nærende madpakke med i skole og evt. også i SFO.
 • At jeres barn møder veludhvilet op.
 • At barnet medbringer de nødvendige materialer (bøger, blyanter, idrætstøj, PC osv.) i tasken.
 • At barnet så vidt muligt får lavet evt. legeaftaler hjemmefra.
 • At barnet hver dag møder til tiden.

  Skolens arrangementer

  • At vise interesse for skolens arrangementer i skoleårets løb. Mød så vidt muligt op.
  • Det betyder mere for dit barn, end du tror.
  • At tage del i løsningen af de praktiske opgaver, som klasse- og forældreråd har ansvaret for.
  • At skolens festpolitik efterleves.

  Skolegang og lektier

  • Interesse for elevernes dagligdag i skolen. Find gerne et fast tidspunkt dagligt, hvor der spørges ind til, hvilke faglige og sociale oplevelser, barnet har haft i skolen.
  • Interesse for barnets hjemmearbejde. Langt de fleste elever har hele skolegangen igennem brug for støtte til at få lavet lektier. Selv i de ældre klasser kan man ikke forvente, at eleven kan tage ansvaret for dette selv.
  • At hjemmet bakker op om de samværsregler og øvrige retningslinjer, der udarbejdes af klassen, skolen eller forældregruppen, og at barnet hjælpes til at forstå betydningen af at overholde disse.
  • At forældrene tydeligt signalerer over for barnet, at skolearbejdet skal tages alvorligt, og at barnet skal gøre sig umage og deltage aktivt i undervisningen.
  • At barnets fritidsaktiviteter og -arbejde prioriteres på en måde, så der er ressourcer til skolegang og lektier.
  • Vi opfordrer til, at der er opmærksomhed på brugen af de sociale medier, både hvad angår omfang og indhold.

   Det sociale miljø og ansvarlighed

   • At barnet hjemmefra har lært en naturlig respekt for voksne, herunder at handle efter anvisning fra de voksne.
   • At der tages kontakt til læreren/skolen, hvis der er forhold, man som forældre er uforstående over for.
   • At man opmuntrer ens barn til at kunne være sammen med og respektere alle klassens elever.
   • At man lærer ens barn at føre et ordentligt sprog, høflighed, og ansvarlighed i forhold til både de voksne og kammeraterne.
   • At skolens medarbejdere, andre forældre eller elever ikke omtales negativt i barnets påhør.
   • At vise barnet forståelse og omsorg uden nødvendigvis at give det ret.