Vedtægter

Her kan du læse skolens vedtægter

Vedtægter for Skjern Kristne Friskole

§ 1. Skolens navn

Skolens navn er: Skjern Kristne Friskole. Skolen er privat og beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 2. Grundlag

Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at hele Bibelen er Guds ord og eneste absolutte autoritet I alle spørgsmå1 vedrørende kristen tro, lære og 1ivsførelse.

Denne paragraf kan ikke ændres.

§ 3. Skolens målsætning
Skolen skal I samarbejde med forældrene give børnene almennyttige kundskaber under former, der medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling.
Skolen skal under trygge forhold styrke elevernes karakter og ordenssans, fremme deres evne til se1vstændig vurdering og stillingtagen og øve deres ansvarsbevidsthed over for den enkelte og helheden.

Skolen skal I undervisningen give eleverne et fyldigt kendskab til den bibelske åbenbaring, så1edes at Bibelens budskab og troværdighed på ingen måde drages i tvivl. Undervisningen i kristendomskundskab skal være i overensstemmelse med Den danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse, således som
denne er udtrykt I de nugæ1dende bekendelsesskrifter.
Denne paragraf kan ikke ændres.

§ 4. Virkefelt

Skolen er åben for de elever, hvis forældre er indforstået med, at skolen bygger sin virksomhed på den kristne tro som angivet I §§ 2 og 3.

§ 5. Skolekreds

Stk. 1. Formå1.

Det er skolekredsens formål at drive Skjern Kristne Friskole på økonomisk forsvarlig vis.
Skolekredsen skal drage omsorg for, at skolens grundlag og målsætning opretholdes henhold til

§§ 2 og 3.
Dette stykke kan ikke ændres.

Stk. 2. Medlemsbetingelser.

Skolekredsen består af personer, der ved underskrift af protokol har erklæret, at de i og uden for skolearbejdet vil være loyale over for skolens grundlag og målsætning og arbejde for, at skolen fastholdes på denne linie.
Ved underskrift af protokol erklærer medlemmerne sig desuden indforstået med, at de personligt og forholdsmæssigt (pro rate) hæfter for skolens forpligtelser, og at bestyrelsen har fuldmagt til på skolekredsens vegne at optage de for skolens drift nødvendige lån. Medlemskabet giver ikke andel i skolens formue.

Medlemmerne betaler et årligt kontingent til skolekredsen. Opsigelse af medlemskab kan ske ved udgangen af et regnskabsår. Bestyrelsen kan fordre, at det fratrædende medlem indfrier sin forholdsmæssige andel af skolens nettoforpligtelser på fratrædelsestidspunktet. Hvis fordring ikke er

fremsat inden 6 måneder efter udtrædelse, er medlemmet frigjort.

 

§ 6. Skolens bestyrelse

Bestyrelsen er skolens øverste myndighed.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af skolekredsen på den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år. Første gang efter et års forløb afgår 3 ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen skal ekskludere et medlem af skolekredsen, såfremt medlemmet i eller uden for skolearbejdet ikke er loyal over for skolens grundlag og målsætning. Bestyrelsens beslutning om eksklusion er endelig og kan ikke påklages.
Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal, idet enighed tilstræbes.

Skolens leder deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder, undtagen I tilfælde, hvor bestyrelsen ønsker at drøfte skolelederens forhold.
Forældrerådsformanden og lærerrådsformanden deltager uden stemmeret I bestyrelsens møder i det omfang, bestyrelsen ikke sætter begrænsninger herfor. Bestyrelsen skal holde møde mindst 4 gange om året.

Bestyrelsen har pligt til at orientere alle forældre om væsentlige beslutninger, der vedrører skolens daglige liv. Desuden er bestyrelsen og skolelederen pligtige at forelægge budget og undervisningsplan for en repræsentant for forældrerådet til udtalelse inden endelig vedtagelse.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder skriftligt alle skolekredsens medlemmer til ordinær generalforsamling i maj måned med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal vedlægges dagsorden. Dagsordensforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger for generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 2 uger for generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen skal ske skriftligt, i henhold til § 9. Såfremt mindst et medlem ønsker det, skal øvrige afstemninger også ske skriftligt. Bortset fra valg til bestyrelsen, vedtægtsændringer og ophør af skolens
virksomhed, træffes alle beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder som minimum følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning og godkendelse af beretning.
3. Regnskab og budget fremlægges til orientering.
4. Godkendelse af anvendelsen af skolekredsens midler. 5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Under pkt. 8 kan der ikke træffes endelige beslutninger.

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt formanden eller tre medlemmer af bestyrelsen eller en tredjedel af medlemmerne fremsætter ønske herom med begrundet dagsorden.
Indkaldelse sker som til ordinær generalforsamling.

§ 9. Regler for valg til bestyrelse

Der kræves mindst 2 måneders medlemskab af skolekredsen for at have valgret og være valgbar til bestyrelsen. Der gælder dog nedennævnte begrænsninger: Forældrerådsmedlemmer, der også er skolekredsmedlemmer, er valgbare til bestyrelsen og går i tilfælde af valg ud af forældrerådet. Ansatte ved skolen kan ikke vælges til bestyrelsen.

Forslag til kandidater indkaldes skriftligt samtidig med udsendelse af dagsorden.

Forslagene skal være skriftlige og må ikke indsendes anonymt. De skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. De bestyrelsesmedlemmer, der afgår, men modtager genvalg, er automatisk opstillede.

Bestyrelsen skal kontakte de foreslåede og indhente deres accept før valget. Der skal vægtige grunde til for at undgå opstilling.
Hvis der ikke indkommer kandidatforslag nok, kan bestyrelsen selv opstille kandidater.

Kandidater opstilles I følgende rækkefølge: Først de bestyrelsesmedlemmer, der modtager genvalg.
Dernæst de nye kandidater. Inden for hver gruppe bestemmes rækkefølgen ved lodtrækning. Kandidaternes navne offentliggøres først ved generalforsamlingens begyndelse.

Afstemningen skal være skriftlig. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
På stemmesedlen må skrives så mange navne som det antal, der er på valg. Skrives der færre navne, er stemmesedlen også gyldig. Skrives der flere end det antal, der er på valg, eller skrives der navne på ikke opstillede personer, er stemmesedlen ugyldig.
De afgivne stemmer er lig med antallet af gyldige stemmesedler. Blanke stemmesedler tælles med.
Der kan kun stemmes på de retmæssigt opstillede kandidater. Kandidaterne skal opnå mindst 50% af de afgivne stemmer for at være valgt. I modsat fald foretages omvalg således, at hvis ingen er valgt ved
afstemningen, glider den kandidat, der har lavest stemmetal, ud ved den følgende afstemning.
Suppleantvalg foretages særskilt mellem de ikke valgte kandidater for at bestemme rækkefølgen. Der vælges 2 suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år.

 

§ 10. Forældrerådet

Bestyrelsen ønsker et snævert samarbejde med forældrene. Samarbejdet sker gennem et forældreråd. Forældrerådet består af en repræsentant fra hver klasse. De vælges for en periode af 2 år på den måde, at der hvert år vælges en klasserepræsentant i børnehaveklassen samt i 2., 4., 6., og 8. klasse. Hvis en klasserepræsentant afgår før valgperiodens udløb, kan forældrene I klassen vælge en ny repræsentant.
Forældrerådet konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand og sekretær. Forældrerådet varetager forældrenes interesser i alle skoleforhold I overensstemmelse med §§ 2, 3 og 6 og medvirker til det bedst mulige samarbejde mellem skolen og hjemmene. Forældreråd og bestyrelse aftaler skriftligt, hvilke udvalg forældrerådet skal repræsenteres I. Andre væsentlige ansvars- og samarbejdsområder aftales på samme måde.
Forældrerådet er rådgivende for bestyrelsen og skal høres inden fastsættelse af forældrenes egenbetaling.
Det samlede forældreråd skal holde møde mindst 2 gange om året.

 

§ 11. Regler for valg til forældrerådet.

Alle forældre til børn på skolen har valgret og er valgbare til forældrerådet. Der kan dog kun vælges en fra hvert hjem. Bestyrelsesmedlemmer og ansatte ved skolen kan ikke vælges til forældrerådet.
Regler og tidspunkt for valg af klasserepræsentanter til forældrerådet aftales skriftligt mellem forældreråd og bestyrelse. Fratrædelsestidspunkt for afgåede og tiltrædelsestidspunkt for nyvalgte klasserepræsentanter aftales ligeledes skriftligt mellem forældreråd og bestyrelse.

 

§ 12. Det pædagogiske ansvar

Bestyrelsen ansætter skolelederen. Nye lærere ansættes af bestyrelsen efter samråd med skolelederen og en repræsentant for de allerede ansatte lærere. Lærerne skal være fagligt kvalificerede og skal ved ansættelsen skrive under på, at
de tilslutter sig det i §§ 2 og 3 formulerede grundsyn.

Skolelederen har over for bestyrelsen det pædagogiske ansvar, idet den pædagogiske linie skal være i nøje overensstemmelse med §§ 2 og 3.

§ 13. Det offentlige tilsyn.

Det offentlige tilsyn med skolen varetages jf. gældende bestemmelser af en tilsynsførende, valgt af forældrene på et forældremøde.

§ 14. Finansiering af skolens drift

Skolen finansieres ved tilskud fra det offentlige og ved bidrag fra forældrene. Skolens drift tjener ikke erhvervsmæssige formål med overskud for øje.
Et evt. overskud af skolens drift skal fortrinsvis bruges til dækning af et evt. underskud vedrørende tidligere år og skal i øvrigt altid komme skolen til gode.

Et evt. underskud, som ikke dækkes af overskud, søges dækket ind ved forhøjelse af forældrenes bidrag eller ved gaver og lignende.

§ 15. Regnskabsbestemmelser

Der føres et efter indberetningsskemaemne afpasset regnskab. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Efter hvert regnskabsårs afslutning revideres driftsregnskab og status af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af skolens bestyrelse. Regnskabet skal foreligge I revideret stand senest 1. maj.

§ 16. Ophørsbestemmelser

Stk. 1.

Såfremt det viser sig umuligt at drive skolen I overensstemmelse med §§ 2 og 3, skal skolen nedlægges af skolekredsen ved, at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Efter realisation af skolens værdier og betaling af skolens gæld skal et eventuelt overskud I overensstemmelse med det enkelte skolekredsmedlems ønske tilfalde en eller flere kristelige institutioner, der af finansministeriet er godkendt til at modtage skattefrie gaver.
Dette stykke kan ikke ændres.

Stk. 2.

Bestyrelsen skal blive siddende, indtil skolens bo er afviklet.

§ 17. Vedtægtsændringer

Der kan ikke foretages ændringer i §§ 2, 3, 5 stk. 1 og § 16 stk. 1 vedrørende skolens grundlag, målsætning og ophørsbestemmelser.
Vedtægtsændringer kan i øvrigt ske ved, at 2/3 af de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.